چشمای تو برای من عالم زندگانیه       رنگ چشات برای من امید زندگانیه


 گل و کتاب